взлом

ENG

Содержание сборника материалов Международной научной конференции "Навуковая спадчына Яўстафія Тышкевіча"

(да 200-годдзя з дня нараджэння"

(18 апреля 2014 г., Логойск).

Навуковая спадчына Яўстафія Тышкевіча (да 200-годдзя з дня нараджэння) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі ; 18 красавіка 2014 г., г. Лагойск / уклад. А. Г. Алфёрава, Ю. С. Пракоф’ева, С. Л. Сакума; рэдкал. : А. І. Лакотка [i iнш.]; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусi; НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 181 с.

У зборніку змешчаны даклады ўдзельнікаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Навуковая спадчына Яўстафія Тышкевіча (да 200-годдзя з дня нараджэння)», якая адбылася 18 красавіка 2014 года ў г. Лагойску. У матэрыялах адлюстраваны асноўныя этапы жыцця і дзейнасці Я. Тышкевіча, прыводзяцца працы, прысвечаныя гэтаму выдатнаму вучонаму; прадстаўлены вынікі навуковых даследаванняў у галіне этналогіі і фалькларыстыкі.
Адрасуецца мастацтвазнаўцам, этнолагам, фалькларыстам, усім, хто цікавіцца традыцыйнай беларускай культурай.

ЗМЕСТ

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

ПРЫВІТАЛЬНЫЯ СЛОВЫ ДА ЎДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ
Гусакоў У. Р. – Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэмік
Чэрнік В. М. – намеснік Міністра культуры Рэспублікі Беларусь
Каваленя А. А. – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар с. 11
Лакотка А. І. – дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, член-карэспандэнт с. 15

ДАКЛАДЫ

Гурко А. У. Хрысціянскія святочныя традыцыі ў працах беларускіх этнографаў ХІХ стагоддзя
Гужалоўскі А. А. Яўстах Тышкевіч у працах беларускіх вучоных
Новак В. С. Традыцыі вясельнай абраднасці Міншчыны (з фальклорна-этнаграфічных запісаў Я. Тышкевіча і сучасных экспедыцыйных матэрыялаў)
Рассадзін С. Я. Беларускі археолаг Міхаіл Тышкевіч

СЕКЦЫЯ 1. ТРАДЫЦЫІ ДУХОЎНАЙ І МАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСАЎ У ДАСЛЕДАВАННЯХ Я. ТЫШКЕВІЧА

Алфёрава А. Г. Вобразы традыцыйнага жылля ў песеннай спадчыне Лагойшчыны
Бохан Л. В. Традыцыі абрадава-святочнага харчавання насельнікаў Цэнтральнай Беларусі ў мінулым і сучасным
Валодзіна Т. В. Фалькларыстычны «Музеум старажытнасцей» Яўстаха Тышкевіча
Бункевич Н. С. Исследования Е. П. Тышкевича и современные проблемы изучения традиций питания
Грыневіч Я. І. Карціна свету ў беларускіх пазаабрадавых лірычных песнях
Климчук А.-А. Н. Исследование Станислава Кунасевича «Eu-stachy hrabia Tyszkiewicz. Wspomnienia posmiertne»
Кухаронак Т. І. Эвалюцыя купальскай абраднасці: па запісах Я. Тышкевіча і сучасных фальклорна-этнаграфічных матэрыялах
Мацулька В. А. Лакальныя асаблівасці традыцыйных галаўных убораў беларускіх жанчын Цэнтральнай Беларусі
Міхайлец М. А. Работа Я. Тышкевіча «Апісанне Барысаўскага павета» як крыніца па вывучэнні матэрыяльнай культуры беларусаў

СЕКЦЫЯ 2. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ І ПРАБЛЕМЫ РАЗВІЦЦЯ ЭТНАЛАГІЧНАЙ НАВУКІ

Ануфриев О. Н. Социокультурная парадигма определения понятия этнической общности в системе этнологических исследований
Гурко А. В. О роли средств массовой информации в формировании этнической и национальной идентичности молод?жи (на примере Гродненской области)
Сакума С. Л. Миграционные стратегии молод?жи Гродненской области (на материале полевых исследований)
Шейбак В. В. Украинское объединение «Барвинок» в городе Гродно: формирование и основные направления деятельности
Шумскі К. А. Этнаэкалагічныя даследаванні ў сучасным народазнаўстве

СЕКЦЫЯ 3. ПРАБЛЕМЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ МІЖДЫСЦЫПЛІНАРНАГА ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ ЭТНАЛОГІІ І СУМЕЖНЫХ ДЫСЦЫПЛІН

Бектинеев Ш. И. Нумизматическое наследие графа Евстафия Тышкевича
Гурбо Т. Л. Участие братьев Тышкевичей в деятельности Антропологического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии
Дзянісенка А. П. Кніга з бібліятэкі Яўстафія Тышкевіча ў фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі
Морунов А. А. Фотографическое наследие графа Бенедикта Тышкевича
Мышепуд С. А. Историко-этнографический музей Белорусского государственного университета физической культуры как хранитель традиций национального наследия
Резонтова М. М. Судьба людей и их наследие
Выніковы дакумент


 
взлом почты icq